Verlof aanvraag

Buitengewoon verlof
Klik hier om een formulier buitengewoon verlof te downloaden

Ouders kunnen worden vrijgesteld van de verplichting hun kind in te schrijven aan een school als: hun kind op grond van lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten; zij een trekkend bestaan hebben; zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen overwegend bezwaar hebben. Hun kind als leerling van een school buiten Nederland is ingeschreven en deze school ook geregeld bezoekt. Een verzoek tot vrijstelling van de volledige leerplicht moet door de ouders worden ingediend bij het bevoegd gezag. Vrijstelling van onderwijsactiviteiten De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten.
Op verzoek van de ouders kan ons bevoegd gezag een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. De gronden voor vrijstelling van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten worden door ons bevoegd gezag vastgesteld. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling tevens welke vervangende onderwijsactiviteiten er voor de leerling komen. Leerplichtwet In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren.

Wanneer hoeft uw kind niet naar school? Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel. Als uw kind ziek is. U moet dat zo spoedig mogelijk aan de school worden doorgeven; een doktersverklaring kan gevraagd worden als bewijs. Het vakantierooster maken wij bekend, zodra dit is vastgesteld. Dat is altijd ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar, zodat u er rekening mee kunt houden bij het boeken van uw vakanties en vrije dagen.

Extra verlof
U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen: Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden.

Extra verlof is mogelijk als er de volgende belangrijke omstandigheden zijn:
het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan.
een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind (ouders, (over)grootouders, broers/zusters, ooms/tantes.
een 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.
gezinsuitbreiding verhuizing ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters. overlijden (inclusief begrafenis/crematie) van ouders, grootouders, broers of zusters, (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3e en 4e graad).

Extra verlof voor vakantie is uitsluitend mogelijk als het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er mag dus geen vrij gegeven worden als er bijvoorbeeld sprake is van goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.

Hoe vraagt u extra verlof aan? Een verzoek om extra verlof moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. Extra verlof voor vakantie moet minimaal twee maanden van te voren worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet zo vroeg mogelijk bij de directeur worden ingediend. De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag als het een periode betreft van maximaal 10 schooldagen. Als het een verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen betreft dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente na de mening van de directeur te hebben gehoord. 
Als uw verzoek om verlof wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen, dus de directeur of de leerplichtambtenaar, zij moeten hun besluit dan heroverwegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten en daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. De directeur en/of de leerplichtambtenaar kunnen eventueel bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente advies vragen over de kwestie. Dit advies van de commissie kunnen zij laten meewegen bij de heroverweging. Bent u het niet eens met het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de rechtbank. Aan deze juridische procedure zijn kosten verbonden, het is daarom raadzaam juridisch advies in te winnen als u een beroepschrift wilt indienen, dit kan bijvoorbeeld bij een Bureau voor rechtshulp.
Als uw kind verlof opneemt zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt.

Vragen over (vakantie)verlof of over de leerplicht. Als u nog vragen heeft over verlof of over ander leerplichtzaken kunt u terecht bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente