Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van ouders bij school en onderwijs is van groot belang. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten twee ouders en twee leerkrachten in. Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang; de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs. Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van de stichting O2A5.
Zaken die aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar.
Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als U zitting wilt nemen in de MR kunt U zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen op school.
oudergeleding: Febe Riksen & Maarten Huisman
teamgeleding: Toby Riksen & Karen Bonten
U kunt de MR bereiken via mr@obsdezandheuvel.nl
De directeur is aanwezig als adviseur en vertegenwoordigt het bevoegd gezag.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Het schoolbestuur(=bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden.
De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse positie. De 3 scholen van de gemeente Lingewaal hebben met 2 ouders en 2 leerkrachten zitting in de GMR.

Clustermedezeggenschapsraad (CMR) Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een ClusterMedezeggenschapsRaad, verbonden aan een cluster van scholen; in ons geval Cluster Lingewaal met 3 scholen. De CMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het lokaal onderwijsbeleid en vervult tevens de functie van klankbord voor de GMR. De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door de stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd.