Ons onderwijs

Hoe meer je weet hoe meer je kan leren
Wij zijn een school:
•             waar wordt lesgegeven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel en wordt zorggedragen voor effectieve lessen, succeservaringen en opbrengsten bij alle leerlingen.
•             waar de leerkracht het verschil maakt,  zorgt voor goede voorbereidingen, effectieve instructies geeft, de juiste vragen stelt, stuurt op het verwerven van kennis, en leerlingen ondersteunt en begeleidt.
•             waar duidelijke leerdoelen, creëren van succeservaringen, directe procesgerichte feedback geboden wordt.
•             waar (in principe) het basisaanbod voor alle kinderen gelijk is.
•             waar gedifferentieerd wordt in ondersteuning aanpak en verwerking en het opdoen van leerervaringen.
•             waar de ondersteuning past bij de onderwijsbehoeften van kinderen.
•             waar toetsen geen doel op zich zijn, maar een middel om ons leerdoel te bereiken.
 
Zelfstandig
De zelfstandigheid zie je terug in de zelfstandige verwerking zowel van de lesstof als de weektaken. Kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken, zelf na te denken en zo nodig zelf hulp te vragen. De leerkracht begeleidt en stuurt. Dit alles natuurlijk nadat de leerlingen instructie hebben gekregen over het te verwerken lesdoel
De kinderen plannen vooraf hun taken en houden zelf bij welke taken ze gedaan hebben. De kleuters doen dat op een groot planbord. De kinderen in de andere groepen werken met een taakbrief.. Het aantal taken breidt zich langzaam uit.
Kinderen uit groep 1 leren om 4 taken per 2 weken te plannen. In groep 8 werken de kinderen met een weektaak en leren hun taken zelf te verdelen over de dagen.
 
Verantwoordelijk
Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en zijn er verantwoordelijk voor dat alle taken aan het einde van de dag of week af zijn. Behalve verantwoordelijk voor hun werk, zijn kinderen ook verantwoordelijk voor hun gedrag. Om dit te bereiken zijn er duidelijke afspraken nodig. Het team heeft vastgesteld welke afspraken en regels op school gebruikt worden. Deze afspraken gelden voor groep 1 t/m groep 8. Gelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid en continuïteit. De afspraken zijn dus niet afhankelijk van de leerkrachten. Voor kinderen is dit prettig. Het team is duidelijk en stelt heldere grenzen.
 
Samen
Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk. Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Door met alle kinderen samen te werken, leren kinderen om te gaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect voor elkaar, is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.
We werken op school met maatjes in de klas. Met je maatje werk je bijvoorbeeld samen aan een bepaalde opdracht van de taakbrief of ben je samen met je maatje verantwoordelijk voor een bepaalde huishoudelijk taak. Naast maatjes in de klas vinden we het ook erg belangrijk om groep doorbrekend samen te werken.