Schooldocumenten


Schoolgids en schoolplan
Schoolgids 2023-2024
Schoolplan 2023-2024

Beleid
Kwaliteitsonderzoek inspectie 
Protocol meerbegaafdheid
S
ponsorbeleid 
Veiligheidsplan
Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

Overig
Formulier toestemming beeldmateriaal
Aanvraag buitengewoon verlof
Intakeformulier nieuwe leerling
Inschrijfformulier nieuwe leerling

Onze reglementen en protocollen staan op de website van ons bestuur. Het gaat om de volgende documenten:

· Klachtenregeling

· Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op school

· Gedragscode

· Socialemedia reglement

· Privacyreglement

· Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

· Protocol schorsing en verwijdering

 

Volgt u deze LINK om de documenten in te kunnen zien